การควบคุมการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

การควบคุมการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

ปลูกภายใต้ระบบการเกษตรดีที่เหมาะสม มีการควบคุมการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยอย่างแท้จริง ไม่อนุญาตให้เกษตรกรสมาชิกจัดหาสารเคมีมาใช้เอง และไม่ใช้สารเร่งความหวานหรือสารเร่งเนื้อแดงโดยเด็ดขาด